Algemene voorwaarden

DEFINITIES
SyMaGe massagepraktijk , gevestigd te Hoogvliet, KvK-nummer 76490874, BTW-nummer NL003094035B33 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond van waarvan de behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en verkoop van producten door of namens de behandelaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op de site van deze algemene voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of verklaard mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Behandelaar voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties (meer info zie pagina Veelgestelde vragen). Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij twijfel doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.

Wanneer klant al onder behandeling van arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen, dient de klant eerst te overleggen met behandelend arts of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van deze informatie.

Klant mag van behandelaar verwachten dat hygiëne belangrijk is. Behandelaar verwacht dit ook van de klant. Behandelaar heeft het recht een behandeling te annuleren als er naar oordeel van behandelaar geen sprake is van een hygiënische situatie bij klant.

REGELS GEDURENDE DE BEHANDELING
Tijdens de behandeling dient de mobiele apparatuur uitgeschakeld te zijn dan wel in stille modus worden geschakeld.

Klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen en een eigen handdoek mee te nemen.

Behandelaar is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de behandeling. Klant dient te allen tijde ondergoed aan te houden.

WIJZIGING EN ANNULERING AFSPRAAK
Behandelaar is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakt afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant.

In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft behandelaar de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor behandelaar voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Behandelaar maakt een wijziging zoals zojuist aangegeven zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.

Annulering van een afgesproken behandeling is tot 24 uur voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht.

Indien klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag zoals is afgesproken berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon geeft behandelaar het recht de afspraak te annuleren.

AANSPRAKELIJKHEID
Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.

Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Klant blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.

In het geval dat behandelaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door behandelaar aan klant in rekening is gebracht.

Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar geleverde diensten en producten.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

KLACHTEN
Klant is verplicht om klachten over geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar.
Mocht het zo zijn dat u er samen niet uitkomt of vindt u het moeilijk om dit bespreekbaar te maken, dan kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met de belangenvereniging waarbij SyMaGe massagepraktijk is aangesloten. De BMS belangenvereniging. Zij zullen u dan adviseren over hoe u de klacht het beste aan kunt pakken.

Bij eventuele klachten wordt uitgegaan van de door de klant aangeleverde gegevens die op het intakeformulier zijn verwoord en ondertekend.

GESCHILLEN
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De praktijk is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

HERROEPINGSRECHT
Klant heeft een bedenktijd van 7 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Behandelaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

WIJZIGINGEN
De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door SyMaGe massagepraktijk ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Opgemaakt: Hoogvliet, 21 januari 2022

Schuiven naar boven